Slovenská verzia » Aktuality » Oznam občanom k zabezpečeniu verejného poriadku na území vojenského obvodu Valaškovce « späť

Oznam občanom k zabezpečeniu verejného poriadku na území vojenského obvodu Valaškovce

dátum aktualizácie: 13.02.2017 | počet zobrazení: 52 769

SPRÁVA VOJENSKÉHO OBVODU VALAŠKOVCE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Z N A M O B Č A N O M číslo : 1/2017 k zabezpečeniu verejného poriadku na území vojenského obvodu Valaškovce.
Na základe zmien v zákone o vojenských obvodoch, ktoré vstúpili do platnosti Zákonom č. 96/2012, ktorý priniesol viacero zásadných zmien pre návštevníkov Vojenského obvodu Valaškovce, Ministerstvo obrany SR, Správa vojenského obvodu Valaškovce, v súlade s platnou legislatívou v oblasti bezpečnosti a obrany SR, ďalej zákonmi na úseku lesného hospodárstva a ochrany životného prostredia ako aj s rezortnými predpismi a nariadeniami zverejňuje pravidlá pre vstup a vjazd motorovým vozidlom na územie Vojenského obvodu Valaškovce. Na územie Vojenského obvodu Valaškovce sa vstupuje bez povolenia a to za účelom individuálnej rekreácie, turistiky a zberu lesných plodín na dobu kratšiu ako 24 hodín. Pohybovať sa po území vojenského obvodu bez súhlasu MO SR- povolenia, je dovolené iba peší a iba do lokalít, kde nie je trvalý zákaz vstupu. Tieto lokality s trvalým zákazom vstupu ( cvičiska, strelnice, kasárne a ostatné objekty obrannej infraštruktúry) sú vyznačené s výstražnými tabuľami a piktogramami o zákaze vstupu. Súhlas- povolenie, na vjazd motorovým vozidlom na územie vojenského obvodu vydáva MO SR iba za účelom pracovným a to na vozidla, ktorých vodiči majú platný pracovne- právny vzťah k územiu vojenského obvodu.(Tento súhlas- povolenie sa nevydáva na rekreáciu, zber lesných plodín alebo prejazd z obce Porúbka do obce Vinnéa späť).
NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU VALAŠKOVCE JE VSTUP ZAKÁZANÝ  V čase, keď na jeho území prebiehajú vojenské cvičenia ( streľby, alebo iný výcvik).  Informáciu o tom, či na území vojenského obvodu neprebiehajú vojenské cvičenia, alebo neplatí iný zákaz vstupu z dôvodov, ktoré presne vymedzuje zákon, sú občania povinní zistiť osobne alebo telefonicky na obecnom úrade obce susediacej s územím vojenského obvodu alebo na úradnej tabuli tejto obce, na webovej stránke Ministerstva obrany SR www.mosr.sk v sekcii Plán činnosti vo vojenských obvodov kde si môžu na mape vojenského obvodu nájsť aj vyznačené lokality s trvalým zákazom vstupu, pripadne priamo na vývesnej tabuľke Správy vojenského obvodu Valaškovce so sídlom v Kamenici nad Cirochou, Partizánska č.433, či telefonický na č.: 057/7793213.
V prípade, že občan NEBUDE REŠPEKTOVAŤ ZÁKAZ VSTUPU na časť územia vojenského obvodu, kde prebiehajú vojenské cvičenia, možno mu uložiť pokutu aţ do výšky 500 eur. Výšku pokút za ostatné priestupky, ktorých sa občan dopustí na území vojenského obvodu definuje zákon o vojenských obvodoch. VSTUP DO VOJENSKÉHO OBVODU BEZ POVOLENIA ALE S POVINNOSŤAMI. OSOBA, KTORÁ VSTUPUJE NA ÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU JE POVINNÁ:  poslúchnuť pokyn vyplývajúci z tabúľ, dopravných značiek, dopravných zariadení alebo piktogramov.  poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz osôb zabezpečujúcich poriadok a bezpečnosť vo vojenskom obvode.

  • 2– OSOBA,KTORÁVSTÚ­PILANAÚZEMIE VOJENSKÉHO OBVODU, MÁ ZAKÁZANÉ:

 zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín (ak nejde o povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt)  manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami  vstupovať do vyznačených – uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu a objektov obrannej infraštruktúry( strelnice, cvičiska, a kasárne)  zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry  vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu .  osoba, ktorá na území vojenského obvodu SPÔSOBÍ ŠKODU na majetku štátu alebo v dôsledku jej činnosti dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, je POVINNÁ UHRADIŤ ŠKODU podľa Občianskeho zákonníka.  Ministerstvo obrany SR UPOZORŇUJE VEREJNOSŤ NA MOŢNOSŤ VÝSKYTU MUNÍCIE v priestoroch vojenských lesov, ktoré sú súčasťou vojenského obvodu. Občania sú POVINNÍ dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na zakázových a informačných tabuliach. MINISTERSTVO OBRANY SR ZÁROVEŇ UPOZORŇUJE OBČANOV, ŽE V ZMYSLE ZÁKONA Č. 96/2012 NEZODPOVEDÁ ZA POŠKODENIE ZDRAVIA ALEBO INE ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ OSOBE V DÔSLEDKU NEREŠPEKTOVANIA ZÁKAZOV USTANOVENÝCH V ZÁKONE O VOJENSKÝCH OBVODOCH. Ďalej je zakázané vstupovať na vyznačené územia Národných prírodných rezervácií a Prírodných rezervácií ako aj do vyznačených pásiem hygienickej ochrany zdrojov pitnej vody vodárenských tokov Kamenica – Rika, Suchý potok , Čierny a Barnov potok.
Cesty na území Vojenského obvodu Valaškovce sú účelové – lesné, na ktorých platí ustanovenie § 31 zákona č.326/2005 Z. z. o lesoch, podľa ktorého je zakázané jazdiť alebo stať s motorovými vozidlami. Výnimku z tohto zákazu udeľuje riaditeľ Úradu lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva vo vojenských lesoch.Vchádzať s motorovými vozidlami na účelové komunikácie na území vojenského obvodu môţu iba vozidla, ktorým bola udelená výnimka zo zákazu niektorých činnostíriaditeľom Úradu lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva obrany SR. Dodržiavanie uvedených opatrení bude kontrolované príslušníkmi : vojenskej polície a dopravnej polície PZ SR, lesnej a poľovnej stráže, pracovníkmi správy vojenského obvodu, príslušníkmi vojenského výcvikového priestoru, stráže prírody a akékoľvek ich porušenie bude riešené v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Tento OZNAM OBČANOM ruší platnosť OZNAMU OBČANOV č.1/2013 . V Kamenici nad Cirochou dňa 16.januára 2017.
Ing. Ján Magura vedúci správy

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5570535
Počet návštev dnes: 819
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou