Slovenská verzia » Obecný úrad » Ako vybaviť » Stavebná činnosť « späť

Stavebná činnosť

dátum aktualizácie: 21.01.2024 | počet zobrazení: 39 030

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to: • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy, • oplotenie, • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby. Prílohy k ohláseniu:

 1. list vlastníctva
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. jednoduchý technický opis
 4. jednoduchý situačný výkres
 5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou

ohlásenie drobnej stavby nové tlačivo (formát PDF, veľkosť 269,0 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa taktiež vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s prílohami. Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a je nutné o neho opätovne požiadať. V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia – viď Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia. Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 3. kópia z katastrálnej mapy
 4. projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
 5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovani­a stavby
 7. doklad o uhradený správneho poplatku

žiadosť o stav.povolenie tlačivo (formát PDF, veľkosť 300,3 kB)

žiadosť o stav. povolenie z prílohy (formát PDF, veľkosť 198,2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím

žiadosť o stav.povl. s územ.rozh. tlačivo z (formát PDF, veľkosť 298,6 kB)

žiadosť o stav. povolenie s územ. roh.prilohy z (formát PDF, veľkosť 235,5 kB)

Žiadosť o predĺženie stavebného rozhodnutia

žiadosť o predlženie platnosti stav. rozh. (formát PDF, veľkosť 299,5 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

návrh na vydanie kol.rozh.- tlačivo (formát PDF, veľkosť 271,2 kB)

návrh na vydanie kol.rozh-prílohy (formát PDF, veľkosť 228,9 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

návrh na vydanie územného rozhodnutia – tlačivo (formát PDF, veľkosť 248,4 kB)

návrh na vydanie úz.rozh. prílohy (formát PDF, veľkosť 294,6 kB)

Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla a potvrdenie veku stavby

žiadosť o potvrdenie veku stavby (formát PDF, veľkosť 252,9 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

žiadosť o zrušenie súpisného čísla z (formát PDF, veľkosť 284,8 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla

žiadosť o zrušenie a určenie súp.čísla (formát PDF, veľkosť 274,1 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Odstrániť stavbu je možné len na základe nariadenia alebo povolenia stavebného úradu. Konanie o odstránení stavby začína stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie, a to na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania stavebný úrad môže nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby. Nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno výlučne jej vlastníkovi. Prílohy k žiadosti:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo pozemkom
 2. technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
 3. v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb a ich bezpečného užívania
 4. doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
 5. pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stav­by
 6. rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 7. ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky aj fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy alebo inú dokumentáciu
 8. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. – platí sa v pokladni príslušného mestského úradu, resp. na obecnom úrade príslušnej obce

žiadosť o povolenie na odst.stavby tlačivo (formát PDF, veľkosť 242,2 kB)

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (formát PDF, veľkosť 160,3 kB)

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5571477
Počet návštev dnes: 748
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou