Slovenská verzia » Samospráva » Úradná tabuľa » Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou « späť

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

dátum aktualizácie: 05.10.2022 | počet zobrazení: 10 544

Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Obec Modra nad Cirochou pristúpila k zabezpečeniu spracovania zmien a doplnkov (ZaD) č. 3 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Ich spracovateľom je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.

Obec Modra nad Cirochou je podľa zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie. Podľa § 30 a následne § 22 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, obec Modra nad Cirochou oznamuje dotknutej verejnosti prerokovanie

Návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou

Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Modra nad Cirochou (ďalej len ZaD č. 3 ÚPN-O Modra nad Cirochou) rieši 11 lokalít s návrhom zmien a doplnkov funkčného využitia územia v rámci katastrálneho územia obce Modra nad Cirochou. Jedná sa o tieto návrhy – odsunutie križovatky od železničnej trate t.j. preložky križovatky z dôvodu, že obec je na cestu I/74 napojená tesne za plochou železnice, návrh na druhé dopravné sprístupnenie obce z cesty I/74, návrh občianskej vybavenosti v centre obce so situovaním nového obecného úradu, hasičskej zbrojnice, zhromažďovacím priestorom, pamätníkom, zeleňou a detským ihriskom. Mení sa aj umiestnenie zberného dvora na navrhovanej ploche parkoviska vedľa futbalového ihriska a v bývalom areáli hospodárskeho dvora sa posúva umiestnenie kompostoviska južným smerom a i…

Podrobný prehľad zmien a doplnkov podáva dokumentácia ZaD č. 3 ÚPN-O Modra nad Cirochou. Do úplnej textovej a grafickej dokumentácie návrhu týchto zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Obecnom úrade Modra nad Cirochou od 29.09.2022 do 31.10.2022 každý pracovný deň počas úradných hodín, alebo na webovej stránke obce http://www.modranadcirochou.sk.

Verejné prerokovanie s odborným výkladom pre dotknutú verejnosť spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie Návrhu Z a D č. 3 ÚPN–O Modra nad Cirochou Ing. arch. Evou Mačákovou sa uskutoční dňa:

11.10.2022 t.j. v utorok o 15:00 hod.
v budove Obecného úradu Modra nad Cirochou 111.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k Návrhu ZaD č. 3 ÚPN–O Modra nad Cirochou do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu: Obec Modra nad Cirochou, 067 82 Modra nad Cirochou, alebo elektronicky na e-mailovu adresu ou@modranadcirochou.sk, prípadne osobným doručením.

V prípade, že Vaše stanovisko nebude doručené v stanovenej lehote, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemáte pripomienky.

Upozornenie: Pri verejnom prerokovaní žiadame dodržanie aktuálnych hygienických opatrení súvislosti s ochorením Covid-19.

Na prevzatie:

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5321575
Počet návštev dnes: 509
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou