VZN č. 2/2006 o odpadoch

dátum aktualizácie: 13.09.2013 | počet zobrazení: 42 419

Obsah:


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006
o odpadoch

Obecné zastupiteľstvo v Modre nad Cirochou na základe ustanovenia § 6, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, v spojení s ust. § 4, odst. 3 písmeno f, a g, cit. zákona a v súlade s ust. § 39 Zák. č. 223/2001 o dopadoch sa uznieslo sa tomto všeobecno-záväznom nariadení (ďalej len VZN)

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Účel úpravy
 1. Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.
 2. Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením:
  1. zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  2. zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zneškodnenia, oddelenie vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
 1.  
  1. Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb, alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene, vrátane parku a cintorína.
  2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO)sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebného úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, ani ohlásenie.
  3. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieša vanie, alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia týchto odpadov.
  4. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
 2.  
  1. Platiteľ poplatku je vlastník, správca, alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu, alebo nebytového priestoru, ako je nehnuteľnosť, byť alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca, alebo určený správca vlastníkmi. Ak si vlastníci neručia zástupcu, alebo správcu, urči platiteľa obec. Ak je vlastníkom štát, alebo obec, je platiteľom správca.
  2. Užívatelia zberných nádob sú platiteľmi poplatkov.
  3. Objemné odpady sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer uložiť do štandardných nádob, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý nie je možné štandardnými nádobami v rámci stanoveného pravidelného harmonogramu vývozu vyviesť. Tieto odpady nám raz štvrťročne vyvezie firma FURA Ťahonovce.
  4. Za odpad z domácnosti s obsahom škodlivín sa považuje taký komunálny odpad, ktorý likviduje organizácia na tento účel poverená zberom a umiestnením v špeciálnych kontajneroch pre jednotlivé zložky odpadu.
§ 3
Všeobecné pravidla nakladania s odpadmi
 1. Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný obecný systém na celom katastrálnom území obce.
 2. Iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (napr. svojvoľné vytváranie skládok) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na organizované akcie triedeného zberu napr. zber papiera na ZŠ.

II. ČASŤ
Systém zberu komunálneho odpadu (kuka nádoby)

§ 4
Zber, zneškodňovanie a preprava KO
 1. Držitelia KO sú povinní zbierať KO do určených zberných nádob – v obci sú to 110 litrové KUKA nádoby.
 2. Na území obce Modra nad Cirochou zber, prepravu a zneškodňovanie KO zabezpečuje Obecný úrad Modra nad Cirochou v 2 x mesačných intervaloch.
 3. Do drobného komunálneho odpadu patrí : obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, papier špinavý a mastný, pauzáky, mapy, väzba kníh, papier s fóliou, celofán, obaly od kávy, vnútorný obal z cigariet, čokolády, žuvačiek, umelé hmoty, plastové fľaše od olejov, , alobal, fólie, celofán, obaly z kávy, obaly z masla, obaly z jogurtov, porcelán, zrkadlá, kameninu, auto sklo, drôtené sklo, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom, alebo iný odpad.
 4. Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu KO. Platitelia poplatkov, ktorí nie sú účastníkmi systému zberu KO sú povinní prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN, aby im bolo možné zabezpečiť za úhradu potrebné zberné nádoby.
 5. Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO v súlade so zákonom o miestnych poplatkoch.
 6. Fyzické a právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandardné množstvá, alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky osobitne. Fyzické a právnické osoby sú povinné zabezpečiť si také množstvo KUKA nádob na uloženie odpadu, aby im vystačilo medzi jednotlivými vývozmi.
§ 5
Odpad zo septikov a kanalizácie
 1. Občania obce a majitelia septikov sú povinní zabezpečiť vývoz odpadu výlučne prostredníctvom organizácie poverenej touto činnosťou, ktorou v obci je Vodárenská spoločnosť a.s. Košice závod Humenné.
 2. Odpady zo septikov a žúmp občanom obce a majiteľom septikov bude zabezpečovať Vodárenská spoločnosť a.s. Košice závod Humenné.
 3. Každý občan a majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uchovávať doklady o zabezpečení vývozu tohto odpadu.
 4. Alebo sa riadiť zásadami alebo nariadeniami odpadovými spoločnostiami.
§ 6
Systém zberu drobného stavebného odpadu

Zber preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO

 1. Zvyšné zmesi stavebného odpadu v malých množstvách a objeme sú oprávnení jeho držitelia zneškodňovať v nádobách na zmiešaný komunálny odpad, ktoré sú určené pre daného držiteľa odpadu.
 2. Pokiaľ celkové množstvo, alebo veľkosť jednotlivých zložiek DSO neumožňuje jeho zhromažďovanie spôsobom uvedeným v predchádzajúcom bode, môžu jeho držitelia využiť na zneškodnenie systém likvidácie objemného odpadu.

III. ČASŤ
Zber separovaného odpadu

§ 7
Odpad z domácnosti s obsahom škodlivín
 1. Spôsob zberu: jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromažďovanie (pneumatiky, akumulátory, plechovky od farieb a ostatné nádoby od chemikálii).
 2. Zber a preprava odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát do roka. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí u organizácie poverenej zberom umiestnenie špeciálnych kontajnerov pre jednotlivé zložky odpadov s obsahom škodlivín.
 3. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom na úradnej tabuli a obecnom rozhlase.
 4. Opotrebované batérie a akumulátory možno zberať zhodnocovať a zneškodňovať len oddelene od ostatných druhov odpadov.
 5. Zakazuje sa opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti.
 6. Držiteľ opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný odovzdať ich na zhodnotenie alebo zneškodnenie len držiteľovi autorizácie .
§ 8
Systém zberu veľkoobjemového stavebného odpadu
 1. Stavebné odpady a odpady z demolácii sú odpady ktoré vznikajú v dôsledku uskutočnenia stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj prác vykonaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii stavieb) alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb.
 2. Držiteľ stavebných odpadov ktorí prevádzajú búracie práce rodinných domov, prístavieb, alebo iných stavieb stavebný odpad musia vyviesť na skládky odpadov a to Bela nad Cirochou, Humenné, Snina, alebo Papín, podľa vlastnej dohody s týmito užívateľmi skladiek. Náklady na vývoz si hradí držiteľ alebo tvorca odpadu sám.
§ 9
Systém zberu objemového odpadu (veľké kontajnery),
zhromaždenie, preprava a miesta na zneškodnenie objemného odpadu
 1. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obecný úrad zabezpečí umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na vhodných miestach v obci, dohodne spôsob prepravy a zneškodnenia a intervaly vývozu.
 2. Obecný úrad zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného odpadu osobitným oznamom na úradnej tabuli a reláciou v obecnom rozhlase. Jedna sa o odpad ako sú skriňa, matrace, postele, gauče, stoličky, drobný stavebný odpad.
§ 10
Zber separovaných komodít podľa vývozného harmonogramu
 1. Zhromažďovanie a preprava separovaného odpadu sa riadi podľa priloženého letáku dodaného obyvateľom. K zberu slúžia dodané plastové vrecia. Jedná sa o komodity: sklo, plasty, textil, papiera tetrapak.
 2. Odber odpadu je zabezpečený v zmysle vypracovaného harmonogramu medzi Obecným úradom Modra nad Cirochou a firmou FURA Ťahanovce.

IV. ČASŤ
Ostatné odpady

§ 11
Nakladanie s odpadovými olejmi
 1. Za odpadové oleje sa na účely tohto zákona považujú všetky minerálne mazacie alebo priemyselné oleje, ktoré sa stali nepoužiteľnými na účel na ktorý boli pôvodne určené a to najmä použité mazacie oleje spaľovacích motorov, prevodové oleje, minerálne mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.
 2. Zakazuje sa vypúšťanie odpadových olejov do povrchových vôd, podzemných vôd s do kanalizácie
 3. Zakazuje sa uloženie alebo vypúšťanie odpadových olejov a akékoľvek vypúšťanie zostatkov po spracovaní odpadových olejov do pôdy.
 4. Ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, je držiteľ odpadových olejov povinný prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie regeneráciou, ak to nie je možné, tento držiteľ je povinný zabezpečiť ich energetické zhodnotenie v súlade s osobitnými predpismi. Ak nie je možné ich zhodnotenie, držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie.
§ 12
Nakladanie s kovovým šrotom a obalmi

Zber a triedenie kovového odpadu si zabezpečuje každý občan doma. Triedenie si zabezpečuje sám na vlastné náklady cestou kovošrotu.

V. ČASŤ
Spoločné záverečné ustanovenie

§ 14
Zodpovednosť za porušenie povinnosti VZN

Porušenie povinnosti podľa tohto VZN je priestupkom. Priestupku sa dopustí ten, kto:

 1. Zneškodní odpad v rozpore s týmto VZN, priestupkom je aj zneškodňovanie odpadov spaľovaním na vlastnom pozemku
 2. uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou v tomto VZN
 3. nesplní oznamovaciu povinnosť orgánu štátnej správy na úseku životného prostredia, alebo obecného úradu
 4. zistí, že na jeho nehnuteľnosti boli umiestnené odpady v rozpore s týmto VZN, a neposkytne obcou požadované údaje súvisiace s nakladaním a odpadmi podľa tohto VZN

Za priestupky, ktoré prejednáva obec, možno uložiť pokutu do 5,000,– Sk ktorá je príjmovou položkou rozpočtu obce.

Pokuty právnickým osobám:

Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100.000,– Sk ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN. Pokuta je príjmom rozpočtu obce.

§ 15
Poplatky

Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO budú vo VZN o miestnych poplatkoch. V súlade s ust. Čl. III zákona o odpadoch, v záväznosti na ust. § 10 d., zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.

V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

Ustanovenia nadobúdajú účinnosť voči jednotlivým povinným subjektom dňom poskytnutia zberných nádob za 1/2 úhradu.

Informácie: Obecný úrad zabezpečí podrobnú informovanosť o harmonogramoch vývozu v obci. Aktuálnu informáciu zverejní najmenej 1 x ročne obvyklým spôsobom na úradnej tabuli.

§16
Účinnosť a dostupnosť VZN
 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 15.12.2006 a nadobúda účinnosť od 1.1.2007.
 2. Nariadenie je prístupné na Obecnom úrade v Modre nad Cirochou.

Ing. Miko Štefan
starosta obce


Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2006
o odpadoch

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Účel úpravy
 1.  
  1. Separovaný zber. Jedným z možných riešení znižovania množstva odpadu je separovaný zber. Ekonomická situácia a európska legislatíva nás stále núti minimalizovať na trhu množstvo zvážaného odpadu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
 1.  
  1. Separácia odpadu z rodinných domov – prebehne tak, že občan podľa harmonogramu separovaného zberu vyloží plastové vrecia s vyseparovanými zložkami pred svoju bránu rodinného domu. Obsluha vozidla, ktorá vykonáva zber, tieto vrecia vysype, vráti a v prípade nevhodného separovania upozorní občana na správne riešenie.
  2. Recyklačný fond. Prostriedky získanérecyklačného fondu za triedené odpady obec použije na nákup kontajnerov respektíve zakúpenie vriec na triedený odpad.

II. ČASŤ
Systém zberu komunálneho odpadu

§ 7
Kompostovanie odpadu

Navrhujeme budovanie malých kompostovisk v každej domácnosti respektíve zelený krmivo bude dovezené do občanov ktorí chovajú dobytok na jeho skŕmenie.

§ 8
Systém zberu objemného, stavebného odpadu
 1.  
  1. Odpad sa musí vyviesť na skládku do Sniny cestou Obce Bela nad Cirochou ktorá pristaví stavebníkovi kontajner na požadované miesto. Náklady na vývoz si hradí tvorca alebo držiteľ odpadu. O množstve vyvezeného odpadu bude držiteľ stavebného odpadu informovať pracovníkov obecného úradu Modra nad Cirochou (doloží lístok od váženia).
 2. Kontajner pre objemný stavebný odpad je uložený za Domom nádeje, ktorý je oplotený:
  • 1 ks kontajnera pre katalógové číslo200307 – O,
  • 1 ks pre katalógové číslo 170904 – O
§ 9
Odpad zo septikov a kanalizácii

Občania ktorí sú napojení na kanalizáciu odpad ide do ČOV a tí ktorí nie sú napojení na kanalizáciu odpady zo septikov a žúmp zabezpečuje Vodárenská spoločnosť Košice závod Humenné.

§ 10
Zber nebezpečných odpadov

Tento zber uskutočňuje zmluvná spoločnosť Fura Košice podľa harmonogramu.

§ 11
Kovový odpad

Na zber kovu od 01.01.2010 je 1 ks kuka nádoby ktorá je uložená za Obecným úradom s nápisom Zber kovu s číslom odpadu. Zhodnotenie uvedeného druhu odpadu zabezpečí zmluvnou spoločnosťou. V prípade potreby obce rozmiestni ďalšie nádoby na území obce.

§ 12
Elektroodpad

Katalógové číslo odpadu:

 • 200121 – N žiarivky
 • 200123 – N vyradené rádia, televízory
 • 200135 – N chladničky
 • 200136 – O ostatný odpad

Zber týchto odpadov bude uskutočnený na základe harmonogramu a taktiež vyhlásením v obecnom rozhlase. Tento odpad pri zbere sa dá pred dom, alebo pri Obecnom úrade kde bude odovzdaný zmluvnej spoločnosti.

Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o odpadoch č. 2/2006 bol schválený Obecným zastupiteľstvom zo dňa 04.03.2010 uz­nesením č. 32 a nadobúda účinnosť 19.03.2010

Ing. Miko Štefan
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5605562
Počet návštev dnes: 720
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou