Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2011 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2011

dátum aktualizácie: 21.10.2013 | počet zobrazení: 25 764

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2011

Uznesenie č. 71/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 72/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
určuje

  1. Bc. Hančarovú Máriu za zapisovateľku zápisnice,
  2. Ing. Harviliková Lenka, Ontkoc Slavomír do návrhovej komisie,
  3. Ing. Hančar Ján, Havrišková Mária za overovateľov zápisnice.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 73/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 74/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
berie na vedomie správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly Obecného úradu Modra nad Cirochou, na 2. polrok 2011.

Uznesenie č. 75/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje plán kontrolnej činnosti na rok 2012.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 76/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje s úpravami VZN obce Modra nad Cirochou o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2012.

prítomní: 6
hlasovali za: 4
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 2

Uznesenie č. 77/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje s úpravami VZN obce Modra nad Cirochou o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2012.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 78/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje VZN o zákaze hazardných hier v obci Modra nad Cirochou.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 79/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje členov inventarizačnej a škodovej komisie, na vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 2011.

Inventarizačná komisia:
predseda:

  • Ontkoc Slavomír

členovia:

  • Bc. Hančarová Mária
  • Runčáková Ema

prítomní: 6
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Škodová komisia:
predseda:

  • Ing. Bončíková Zuzana

členovia:

  • Ing. Harviliková Lenka

prítomní: 6
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Uznesenie č. 80/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 81/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatok s úpravami k VZN o dotácii pre ZŠ a MŠ.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 82/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
odporúča pripraviť podklady k budúcej možnej zámene majetku obce s majetkom Rímskokatolíckej cirkvi v Modre nad Cirochou.

Uznesenie č. 83/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
prerokovalo žiadosť p. Jozefa Žinčáka, Modra nad Cirochou č. 117 o odkúpenie parcely č. 727/3, 729/3, 727/6 o celkovej výmere 140 m2, parcely sú špecifikované v GP č. 37002341–77/2011 a súhlasí s odpredajom daného pozemku, berúc do úvahy zreteľ, že záujemca dané parcely dlhé roky užíva a má na nej postavenú hospodársku budovu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý dá vypracovať obec.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 84/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje predloženie žiadosti o NFP, na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v Operačnom programe Životné prostredie, prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, kód výzvy: OPTP-PO2–11–1 na podporu realizácie projektu, „Úprava vodného toku v obci Modra nad Cirochou“.

Celková výška výdavkov na projekt: 2 381 319,14 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov na projekt: 2 381 319,14 EUR
Celková výška požadovaných nenávratných finančných prostriedkov: 2 262 253,18 EUR
Celková výška spolufinancovania projektu zo strany obce Modra nad Cirochou: 119 065,96 EUR
Spôsob spolufinancovania projektu: cudzie úverové zdroje (bankový indikatívny úver)

prítomní: 6
hlasovali za: 5
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 1

Uznesenie č. 85/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje zmluvu o poskytovaní poradenských služieb pri písaní žiadosti o NFP s pánom Blažejom Slabým, s výnimkou článku IV.

prítomní: 6
hlasovali za: 6
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 86/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje usporiadať Obecný ples v obci Modra nad Cirochou, dňa 28.01.2012.

prítomní: 6
hlasovali za: 4
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 2

Uznesenie č. 87 /2011

Obecné zastupiteľstvo obce Modra nad Cirochou
schvaľuje preventívne protipožiarne kontroly nebytových priestorov rodinných domov, na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o Ochrane pred požiarmi.

prítomní: 6
hlasovali za: 4
hlasovali proti: 0
zdržali sa hlasovania: 2


V Modre nad Cirochou, dňa 14.12.2011

Ing. Hančar Jozef
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Jún   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5579348
Počet návštev dnes: 703
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou