Slovenská verzia » Samospráva » Zasadnutia obecného zastupiteľstva » Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2012 « späť

Uznesenia OZ zo dňa 14.12.2012

dátum aktualizácie: 14.03.2014 | počet zobrazení: 25 239

Obec – Modra nad Cirochou

UZNESENIA

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14. 12. 2012

Uznesenie č.45 /2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Modre n/Cir.

prítomní: 6 hlasovali za: 6 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.46 /2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. určuje a) Bc. Máriu Hančarovú za zapisovateľku zápisnice
b) Ing. Vlasáková, Ing. Chvostaľ do návrhovej komisií
c) Ing. Bončíková, Ing. Harakaľ za overovateľov zápisnice

prítomní: 6 hlasovali za: 6 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.47/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Uznesenie č.48/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

prítomní: 7 hlasovali za: 7 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.49/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatok k VZN o dotácii pre

prítomní: 7 hlasovali za: 7 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.50/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje upravené VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

prítomní: 7 hlasovali za: 7 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.51/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
berie na vedomie správu kontrolóra obce o výsledkoch následnej finančnej
kontroly za 2. polrok 2012 a stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013, kde kontrolór obce odporúča schváliť rozpočet obce na rok 2013

Uznesenie č.52/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013.

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.53/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Telovýchovnú jednotu Modra nad Cirochou vo výške 4 500 €

prítomní: 8 hlasovali za: 7 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 1

Uznesenie č.54/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie dôchodcov a invalidov Voňarka vo výške 400 €

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.55/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Zväz Protifašistických bojovníkov, miestny spolok vo výške 40 €

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.56/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Slovenský Červený kríž miestny spolok vo výške 160 €

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.57/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Modra nad Cirochou vo výške 1000 €

prítomní:8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.58/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir. schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre Občianske združenie Stork, vo výške 150 €

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.59/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje plán investičných akcií na rok 2013

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie č.60/2012: Obecné zastupiteľstvo obce Modra n/Cir.
schvaľuje upravený bežný rozpočet na kalendárny rok 2013

prítomní: 8 hlasovali za: 8 hlasovali proti: 0 zdržali sa hlasovania: 0

V Modre nad Cirochou 14. 12. 2012

Ing. Jozef Hančar
starosta obce

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5605585
Počet návštev dnes: 743
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou