Slovenská verzia » Aktuality » Bezpečnejšia obec kamerovým monitoringom « späť

Bezpečnejšia obec kamerovým monitoringom

dátum aktualizácie: 08.07.2015 | počet zobrazení: 43 124

Projekt našej obce " Bezpečnejšia obec Modra nad Cirochou kamerovým monitoringom" rieši nepretržité monitorovanie verejných priestranstiev v našej obci v rámci prevencie kriminality a zabezpečí a skvalitní ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj majetku obce, či podnikateľov na území obce. Projekt bol napísaný starostom obce na základe rozboru priestupkov, kriminality a iných negatívnych javov v našej obci.

Obec má vypracovanú Bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované viditeľným nápisom „Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom“.

Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiovizuálne len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.

Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Ak záznam nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v zákonom stanovenej lehote.

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5553771
Počet návštev dnes: 423
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou