Slovenská verzia » PROJEKTY OBCE « späť

PROJEKTY OBCE

Články 1 - 6 / 6

Projekt "Wifi pre teba"

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 9 731

Prístavba k šatniam - sociálne zariadenie

Obec bola úspešným žiadateľom v rámci výzvy PSK v roku 2021 „Výzva pre región“. Žiadosť bola podaná a dotácia bola použitá v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1675/2021/OPR na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu „Prístavba k šatniam – sociálne zariadenie“, ktorá bola realizovaná k už jestvujúcej stavbe na futbalovom ihrisku v obci Modra nad Cirochou, tiež na úpravu Projektovej dokumentácie na základe žiadosti, ktorá nám bola schválená PSK a na samotnú realizáciu stavebných prác na danú stavbu. Projektová dokumentácia riešila návrh prístavby sociálnych zariadení k jestvujúcemu objektu šatní. Sociálne zariadenia boli navrhnuté pre potreby verejnosti, keďže sa v športovom areáli konajú okrem športových súťaží aj kultúrne podujatia organizované obcou. Funkčne bol objekt doplnený o práčovňu a sklad pre TJ Družstevník Modra nad Cirochou. Prístavba bola navrhovaná a zrealizovaná v zmysle upravenej Projektovej dokumentácie k jestvujúcemu objektu k východnej strane. Architektonicky a materiálovo nadväzuje na jestvujúci objekt. Prístavba je s jestvujúcou časťou funkčne prepojená iba práčovňou. Samotné nové sociálne priestory a sklad sú prístupné bezbariérovo samostatným vstupom z úrovne terénu.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 6 223

Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol tak, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť s ch v a ľ u j e s výškou nenávratného finančného príspevku 400 805,87 EUR (slovom: štyristotisíc osemstopäť celých osemdesiatsedem stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 421 900,92 EUR (slovom: štyristodvadsať­jedentisíc deväťsto celých deväťdesiatdva stotín EUR).

Názov a kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“): „Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou“; NFP310010CAI7 Kód výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: OPKZP-PO1-SC111–2021–72

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 10 262

Riešenie migračných výziev v obci Modra nad Cirochou

Poskytnutie pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 9 814

Viacúčelové ihrisko

Účelom projektu bola výstavba nového viacúčelového ihriska – vytvorenie nového športového vyžitia pre deti, mládež i dospelých v obci Modra nad Cirochou. Nové ihrisko bolo vybudované v intraviláne obce na pôvodnom ihrisku s asfaltovým povrchom, v blízkosti futbalového ihriska. Viacúčelové ihrisko má rozmery 33,0×18,0 m a na ihrisku je možné hrať viacero druhov športov: futbal, volejbal, tenis, basketbal či streetball.
Výstavba ihriska začala v jari 2023, bolo nutné pôvodný asfaltový povrch odstrániť, následne vyrovnať terén a začať v zmysle projektovej dokumentácie realizovať stavbu. Celý priebeh výstavby je zdokumentovaný vo fotkách. Výstavba ihriska bola dokončená koncom júna, kedy bolo slávnostne odovzdané a symbolicky otvorené za prítomnosti zástupcu PSK počas konania Festivalu Cirošskej doliny.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 5 895

Články 1 - 6 / 6

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5511128
Počet návštev dnes: 460
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou