Slovenská verzia » PROJEKTY OBCE « späť

PROJEKTY OBCE

Články 1 - 4 / 4

Projekt "Wifi pre teba"

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 1 880

Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou

ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku rozhodol tak, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť s ch v a ľ u j e s výškou nenávratného finančného príspevku 400 805,87 EUR (slovom: štyristotisíc osemstopäť celých osemdesiatsedem stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 421 900,92 EUR (slovom: štyristodvadsať­jedentisíc deväťsto celých deväťdesiatdva stotín EUR).

Názov a kód žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“): „Zberný dvor v obci Modra nad Cirochou“; NFP310010CAI7 Kód výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: OPKZP-PO1-SC111–2021–72

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 1 888

Riešenie migračných výziev v obci Modra nad Cirochou

Poskytnutie pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.

dátum aktualizácie: 26.08.2023 | počet zobrazení: 1 894

Články 1 - 4 / 4

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5335276
Počet návštev dnes: 2606
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou