Slovenská verzia » Aktuality » Zemetrasenie na Slovensku « späť

Zemetrasenie na Slovensku

dátum aktualizácie: 10.10.2023 | počet zobrazení: 12 890

Vážení občania,

v súvislosti so zemetrasením na Slovensku dáva MPSVR okrem humanitárneho príspevku do pozornosti aj § 28a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva „Jednorazová finančná výpomoc“

(1)Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v dôsledku mimoriadnej udalosti došlo k poškodeniu alebo zničeniu rodinného domu,31) bytu31a) alebo iného obydlia vrátane jeho zariadenia (ďalej len „obydlie“), ktoré užívala v čase vzniku mimoriadnej udalosti.

(2)Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadateľom o poskytnutie výpomoci je osoba uvedená v odseku 1. Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu. Žiadosť spolu s prílohou sa predkladá obci, na ktorej území sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

(3) Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s

a)okresným úradom rozsah poškodenia obydlia,

b)úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

(4)Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

a)v hmotnej núdzi31b) a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b)osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,31c)

c)osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,31d)

d)osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.31e)

(5)Obec predloží zoznam žiadostí okresnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

a)meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b)popis rozsahu poškodenia obydlia,

c)popis sociálnej situácie žiadateľa.

(6)Okresný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží so svojím stanoviskom ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, ktorý predloží na schválenie vláde; ak sa výpomoc má poskytnúť z rozpočtovej rezervy vlády, Ministerstvu financií Slovenskej republiky na zabezpečenie postupu podľa osobitného zákona.31f)

(7)Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

(8)Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.

(9)Výpomoc vypláca obec.

(10)Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti zoznam osôb s údajmi podľa odseku 5 písm. a), ktorým bola poskytnutá výpomoc.

« späť

Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5601076
Počet návštev dnes: 499
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou