VZN č. 2/2011 o opatrovateľskej službe

dátum aktualizácie: 21.01.2012 | počet zobrazení: 43 883

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011
o opatrovateľskej služ­be

Obecné zastupiteľstvo v Modre nad Cirochou podľa článku 68 Ústavy SR, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe.

§ 1
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN ) stanovuje podmienky, na základe ktorých obec Modra nad Cirochou pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby občanom obce Modra nad Cirochou.

§ 2
Opatrovateľská služba

 1. Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sociálnych službách“) občanovi s trvalým pobytom v obci Modra nad Cirochou.
 2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách.
 3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.
 4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitého predpisu 1),
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu 1)
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie podľa osobitného predpisu 1) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne .
 6. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec Modra nad Cirochou uzatvára pracovnú zmluvu.
 7. Odkázanosť fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na pomoc inej osoby a na opatrovateľskú službu zisťuje posudková činnosť.
 8. Obec Modra nad Cirochou poskytuje opatrovateľskú službu na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

§ 3
Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu

 1. Konanie odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby podanej na Obecný úrad v Modre nad Cirochou.
 2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
  2. rodinný stav,
  3. štátne občianstvo,
  4. potvrdenie zmluvného lekára o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  5. iné doklady potrebné ku konaniu o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

§ 4
Posudková činnosť

 1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je:
  1. lekárska posudková činnosť a
  2. sociálna posudková činnosť.
 2. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby.
 3. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.
 4. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytovania opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.
 5. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so sociálnym pracovníkom obce, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť.
 6. Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník obce.
 7. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách v porovnaní fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.
 8. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Obecný úrad v Modre nad Cirochou vyhotoví posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje
  1. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
  3. určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

§ 5
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby

 1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať opatrovateľská služba, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
  2. potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. potvrdenie o výške dôchodku,
  3. doklady o majetkových pomeroch,
  4. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  5. iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
 2. Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby obsahuje
  1. označenie zmluvných strán,
  2. druh poskytovanej sociálnej služby,
  3. deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby,
  4. čas poskytovania opatrovateľskej služby,
  5. miesto poskytovania opatrovateľskej služby,
  6. sumu úhrady za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
  7. podmienky zvyšovania sumy úhrady za opatrovateľskú službu,
  8. dôvody odstúpenia od zmluvy,
  9. sumu nezaplatenej úhrady za opatrovateľskú službu.
 3. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatkom k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
 4. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, zmluvné strany sú povinné uzatvoriť Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby.
 5. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 6. Obec Modra nad Cirochou môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby, ak
  1. fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
  2. fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba neuzatvorí Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADatok k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby v určenej lehote,
  3. obec Modra nad Cirochou rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.
 7. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa ods.6 je obec Modra nad Cirochou povinná doručiť fyzickej osobe, ktorej sa poskytovala opatrovateľská služba písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.

§ 6
Úkony opatrovateľskej služby

 1. Sebaobslužné úkony
  1. Hygiena
   1. osobná hygiena hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
   2. celkový kúpeľ hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kú­te),
  2. Stravovanie a Region%C3%A1lny+­%C3%BArad+verej­n%C3%A9ho+zdra­votn%C3%ADctva±+de%C5%­88+otvoren%C3%BDch+­dver%C3%ADrži­avanie pitného režimu
   1. porciovanie stravy
   1. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klient),
   2. kŕmenie a pomoc pri pití,
  3. Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva
   1. sprievod na toaletu,
   2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
   3. účelná očista po toalete,
   4. sprievod z toalety,
   5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
   6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),
  4. Obliekanie a vyzliekanie
   1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
   2. obliekanie a obúvanie,
   3. vyzliekanie a vyzúvanie,
  5. Mobilita, motorika
   1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
   2. pomoc pri vstavaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
   3. polohovanie,
   4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
   5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.
 2. Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
  1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
  2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
  3. donáška jedla do domu,
  4. umytie riadu,
  5. bežné upratovanie v domácnosti,
  6. obsluha bežných domácich spotrebičov,
  7. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
  8. starostlivosť o lôžko,
  9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
  10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
  11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb).
 3. Základné sociálne aktivity
  1. sprievod
   1. na lekárske vyšetrenie,
   2. na vybavenie úradných záležitosti,
   3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
   4. pri záujmových činnostiach,
  2. predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitosti, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní
  3. tlmočenie
   1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
   2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.
 4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)
  1. potreba dohľadu v určenom čase,
  2. potreba nepretržitého dohľadu.

§ 7
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

 1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,50 € za jednu hodinu.
 2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na 22 pracovných dní.
 3. Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v pokladni Obecného úradu v Modre nad Cirochou, alebo na účet obce.
 4. Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí fyzickej osobe zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom 2).
 5. Ak sa príjem občana posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom 2).
 6. Ak fyzická osoba nemá príjem alebo jej príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť aj iná osoba, s ktorou mesto uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 7. Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom opatrovaného. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s obcou Modra nad Cirochou zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
 8. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy podľa odseku 7. tohto ustanovenia, obec rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť za opatrovaného, ktorej nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť.
 9. Ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a fyzická osoba zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú službu alebo jej časť je pohľadávka obce Modra nad Cirochou, ktorá sa uplatní v konaní dedičstve.
 10. Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa odseku 1. tohto ustanovenia v nadväznosti na zmeny ekonomických oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.

§ 8
Prechodné ustanovenia

 1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31.decembra 2008 sa považuje za odkázanú na túto službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1.januára 2009, najdlhšie do 31.decembra 2011.
 2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v štúdijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

§ 9
Zrušujúce ustanovenia

 1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Modra nad Cirochou č.73/2003 o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

§ 10
Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Modra nad Cirochou o opatrovateľskej službe bolo schválené uznesením č.57/2011 obecného zastupiteľstva v Modre nad Cirochou dňa 30. 09. 2011
 2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Modra nad Cirochou o opatrovateľskej službe nadobudne účinnosť 15. dňom po zverejnení na úradnej tabuli.
 3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Modre nad Cirochou.

Ing. Jozef Hančar
starosta obce


 • 1) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2) Zákon č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

« späť

Kalendár
  «   Júl   »  
  «   2024   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Dušana


Modra nad Cirochou

Kontakt:

Modra nad Cirochou 111
067 82   Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika


Počet návštev od 18.09.2011: 5605546
Počet návštev dnes: 704
Technický prevádzkovateľ: K3 GROUP, s.r.o.
Za obsah zodpovedá: Obec Modra nad Cirochou